BESLAG LEGGEN OF OPHEFFEN? DIT KAN BINNEN ENKELE DAGEN!

Het komt steeds vaker voor; (rechts)personen die zomaar beslag leggen bij een schuldenaar. Ook u kan dit overkomen. Het leggen van beslag is namelijk relatief eenvoudig en het verlof van de rechtbank om beslag te leggen kan al binnen een dag verkregen worden. Advocaat mr. R. van Viersen legt in dit artikel uit hoe u dit beslag opgeheven kan worden.

Beslag leggen

Beslag kan gelegd worden op alle vermogensbestanddelen van een schuldenaar. Zo kan er beslag gelegd worden op bedrijfspanden, voertuigen, inventaris en handelsvoorraden. Ook kan er ten laste van een schuldenaar beslag gelegd worden onder derden. Dit zogenaamde derdenbeslag is vooral bekend vanwege het bankbeslag, maar er kan beslag gelegd worden bij andere derden die geld verschuldigd zijn aan de schuldenaar.

Beslagrekest

Beslag dient te worden gelegd door een deurwaarder. De deurwaarder kan het beslag alleen leggen als hij beschikt over de toestemming van de rechtbank om beslag te leggen. Deze toestemming dient bij de rechtbank te worden gevraagd door een advocaat. De advocaat doet dit middels een verzoekschrift aan de rechtbank, ook wel een beslagrekest genoemd. In dit beslagrekest stelt de advocaat namens de schuldeiser dat de schuldeiser een vordering heeft op de schuldenaar en dat hij deze vordering veilig wenst te stellen door (conservatoir) beslag te leggen bij de schuldenaar.

Indien u bijvoorbeeld weet dat de schuldenaar op het punt staat om een partij dure horloges te verkopen, dan kan het zinvol zijn om beslag te leggen op deze horloges. U kunt daarmee voorkomen dat de schuldenaar op een later tijdstip geen verhaal meer biedt door de horloges te verkopen en u naar uw geld kunt fluiten. Aan de andere kant verstevigt u met het leggen van beslag uw onderhandelingspositie. Vaak wenst een schuldenaar het beslag op te heffen (om toch die partij horloges te kunnen verkopen en leveren aan de koper) en is hij alsnog bereid om uw vordering te voldoen. Kortom, het leggen van beslag kan een zeer aantrekkelijke wijze zijn om uw vordering te incasseren.

Bankbeslag

Dagelijks wordt er onder banken beslag gelegd door schuldeisers. Er wordt dan beslag gelegd op alle gelden die een bank voor de schuldenaar onder zich houdt. Dat brengt mee dat de bank alle gelden die zij op het moment van beslaglegging onder zich houdt, zal “bevriezen”. De schuldenaar kan dan niet langer beschikken over deze gelden. De reden dat er vaak beslag gelegd wordt onder banken, is tweeledig. Enerzijds doet een schuldeiser de schuldenaar “pijn” door het banktegoed te bevriezen en anderzijds treft een bankbeslag vaak doel. Het komt in de praktijk immers frequent voor dat een schuldenaar wel kán betalen, maar dat om uiteenlopende redenen niet wenst te doen.

Vaak wordt er gedacht dat je bankbeslag dient te leggen op een bankrekening en dat je om die reden bekend moet zijn met een bankrekeningnummer van de schuldenaar. Dat is echter een misvatting. Bij bankbeslag wordt er beslag gelegd onder de gehele bank. De bank bekijkt of zij een (rechts)relatie heeft met de schuldenaar, waarna alle eventuele tegoeden worden geblokkeerd. Over dit geld kan de schuldenaar niet langer beschikken.

Hoe verder na het beslag?

Nadat er beslag is gelegd, is er een tweetal situaties mogelijk: 1) partijen treffen alsnog een schikking, zodat het beslag opgeheven wordt (en uw vordering voldaan wordt) of 2) u dagvaardt de schuldenaar. In de eerste situatie heeft uw beslag direct effect. In het tweede geval, dient er nog een aantal handelingen te worden verricht.

Indien u het verlof heeft gekregen van de rechtbank om beslag te leggen, zal de rechter u doorgaans een termijn geven van 14 dagen om uw vordering voor te leggen aan een rechter. Binnen deze 14 dagen dient u de schuldenaar aldus te dagvaarden. U verzoekt de rechter daarbij de schuldenaar te veroordelen om aan u de openstaande vordering te voldoen. De rechter toetst uw vordering en dus.

Conservatoir en Executoriaal beslag

Op het moment dat de rechter meent dat de schuldenaar inderdaad het door u gevorderde bedrag aan u verschuldigd is, krijgt u van de rechter een titel (vonnis) om uw vordering definitief te incasseren bij de schuldenaar. Het beslag dat u had gelegd (hetgeen conservatoir beslag wordt genoemd), wordt met de verkrijging van deze titel executoriaal. Dat betekent dat u het beslag definitief kunt uitwinnen. In het geval van een bankbeslag kunt u bijvoorbeeld via de deurwaarder bewerkstelligen dat het geld waarop u beslag heeft gelegd, aan u betaald wordt door de bank. Als u beslag hebt gelegd op een partij handelsvoorraad, dan bent u vanaf dat moment gerechtigd om deze voorraad te (laten) verkopen, waarna u recht hebt op de opbrengst.

Zoals gezegd, wordt het saldo op de bankrekening van een schuldenaar bevroren op het moment dat er beslag wordt gelegd. Dit kan betekenen dat schuldenaar veel harder door het beslag wordt getroffen dan dat de hoogte van de vordering rechtvaardigt. Indien u bijvoorbeeld een vordering op uw schuldenaar hebt van EUR 10.000,- en de bank op het moment van het bankbeslag een bedrag van EUR 1.000.000,- onder zich houdt voor de schuldenaar, dan wordt het gehele banksaldo geblokkeerd. Als er na het beslag geld wordt gestort op de bankrekening, dan kan de schuldenaar over dat geld wel blijven beschikken.

Beslag opheffen

Zoals uit het voorgaande voorbeeld blijkt, kan het beslag zeer verstrekkende gevolgen hebben voor schuldenaren. Om verlof te krijgen tot het leggen van beslag, vindt er slechts een summiere toets plaats door de rechtbank. Vervolgens dient er een gerechtelijke procedure plaats te vinden, welke vele maanden of jaren zou kunnen duren. Gedurende de procedure, blijft het beslag in beginsel van kracht. Dat brengt vanzelfsprekend mee dat het beslag grote impact kan hebben op de liquiditeitspositie van de onderneming en zelfs op het voortbestaan ervan. Indien u door het beslag uw rekeningen niet meer kunt voldoen, loopt u immers een reëel risico dat uw faillissement wordt aangevraagd door een schuldeiser van u.

Gelukkig biedt de wet de mogelijkheid om het beslag op te heffen. Dit kan via een kort geding procedure, zo bepaalt artikel 705 Rv. Om de opheffing van het beslag te bewerkstelligen dient u summierlijk aan te tonen dat de vordering van de beslaglegger ondeugdelijk is. Hiervan kan sprake zijn als de vordering niet bestaat of door bijvoorbeeld verjaring teniet is gegaan. Ook dient het beslag opgeheven te worden op het moment dat u voldoende vervangende zekerheid stelt voor de beslaglegger. Dit kan via een bankgarantie, pand- of bijvoorbeeld hypotheekrecht. 

Advocaat

Kortom, het leggen van beslag en/of het opheffen ervan, dient plaats te vinden door een gespecialiseerde advocaat. Wenst u beslag te leggen bij een schuldenaar of wenst u een u reeds gelegd beslag op te heffen? Ga dan direct over tot actie en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u direct voorzien van praktisch en deugdelijk advies. Wij zijn te bereiken op 023 30 30 7 30 / vanviersen@finaf.nl.