Privacy

Privacystatement & Discalaimer

FIN Advocaten & Fiscalisten respecteert uw privacy en begrijpt dat u er belang aan hecht dat wij uw privacy niet zullen schenden. Wij doen er dan ook alles aan om de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen/verwerken. Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk gegevens van u te behandelen/verwerken. Dit alles ten behoeve van uw privacy.

Het bepaalde in dit privacystatement is van toepassing op hetgeen zich afspeelt op onze websites (www.finaf.nl en www.uitzendrecht.nl) , indien u contact met ons opneemt via de website of mail en/of indien u een cliëntenrelatie met ons aangaat.

 Wij adviseren u deze verklaring goed door te lezen, zodat u exact weet wat wij eraan doen om uw privacy te beschermen. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u via info@finaf.nl. Ook staat het u uiteraard vrij om ons hierover te bellen: 023 30 30 7 30.

Hoofdlijnen

In zijn algemeenheid kunt u van ons verwachten dat:

  1. Wij de bezoekers op onze website niet monitoren. Dat wil zeggen; wij houden enkel en alleen bij hoeveel bezoekers onze websites trekken;
  2. Wij controleren en/of verwerken uw ip-adres niet;
  3. Wij controleren en/of verwerken niet vanuit welke plaats u onze website bezoekt;
  4. Er worden geen cookies geplaatst op onze website;

Contactmomenten

Indien u ons benadert per mail en/of via het contactformulier op onze websites, dan gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie. Wij registreren uw e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer wel, maar doen dat uitsluitend voor het doel waarvoor u ons benadert. Dat wil zeggen; wij moeten u kunnen bereiken om uw vraag te beantwoorden. Als wij uw vraag hebben beantwoord, dan zullen wij de gegevens ofwel verwijderen, ofwel opslaan in het dossier als er een samenwerking voortkomt uit het contactmoment. In het geval van een samenwerking zullen wij een opdrachtbevestiging/overeenkomst met u sluiten, waarin wij wederom opnemen hoe wij omgaan met uw privacygegevens.

Wij zullen de door u verstrekte informatie niet gebruiken om ongevraagd contact met u op te nemen, al dan niet via een nieuwsbrief van ons kantoor.

Indien er een samenwerking met ons kantoor tot stand komt, dan dienen wij uw gegevens/administratie 7 jaar lang te bewaren. Dit is een verplichting vanuit de Belastingdienst. Uiteraard conformeren wij ons hieraan.

 Indien er geen samenwerking tot stand komt, dan zullen wij uw gegevens maximaal 6 maanden bewaren, maar doorgaans aanzienlijk korter. Dat wil zeggen; doorgaans zullen wij uw gegevens verwijderen op het moment dat wij constateren dat er geen samenwerking voortvloeit uit het contactmoment dat u met ons heeft gehad.

Indien u een cliënt wordt van ons kantoor, dan bewaren wij uw gegevens tot het moment dat de cliëntrelatie met u eindigt. Ook zullen wij uw gegevens verwijderen op uw verzoek, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging
Omdat wij veel elektronische communicatie voeren en uw gegevens opslaan op onze computers dan wel in de cloud (uitsluitend bij gerenommeerde partijen die een optimaal veiligheidsniveau hanteren), kan het voorkomen dat uw gegevens in handen komen van derden (hackers bijvoorbeeld). De kans daarop minimaliseren wij echter optimaal. Zo heeft onze website met een zogenoemd SSL-certificaat. Dit is een versleuteling van de communicatie, zodat de informatie niet eenvoudig in handen kan komen van derden.

Verder hanteren wij virusscanners, zorgen wij ervoor dat de software die wij gebruiken up-to-date is en werken wij alleen samen met softwareleveranciers die een hoog beveiligingsniveau hebben.

Ook in fysieke en organisatorische zin hebben wij specifieke aandacht besteed aan de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt.

Tot slot hebben wij met de partijen met wie wij samenwerken, duidelijke afspraken gemaakt over uw privacy.

Slot
Wij hopen u voldoende inzicht te hebben gegeven in onze werk- en handelwijze met betrekking tot uw privacy. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen, zodat wij u adviseren om deze pagina met regelmaat te lezen.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van FIN Advocaten & Fiscalisten en alle zelfstandige ondernemingen die onder de naam van FIN Advocaten & Fiscalisten werkzaam zijn.

Alhoewel aan het ontwikkelen van deze website, de hierop te lezen teksten en onze e-mails grote zorg is besteed, aanvaardt FIN Advocaten & Fiscalisten geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onduidelijkheden, onvolledigheden dan wel onjuistheden daarvan. Alle teksten op onze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De lezer kan deze teksten niet gebruiken dan wel verwerken als advies. 

FIN Advocaten & Fiscalisten doet er alles aan om via deze website dan wel via haar e-mails geen virussen te verspreiden. Mocht dat echter wel gebeuren, dan is FIN Advocaten & Fiscalisten niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u(w elektronische hulpmiddelen) adequaat te beschermen tegen eventuele virussen.

Het is de gebruiker van onze website en de ontvanger van onze e-mails niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van FIN Advocaten & Fiscalisten.

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van FIN Advocaten & Fiscalisten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail van ons hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van FIN Advocaten & Fiscalisten is verboden. FIN Advocaten & Fiscalisten is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren. Op onze dienstverlening zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

  

TOP